48 នាក់​ នៅក្នុងគ្រប់ផ្នែក

Sotheara Yoeurng

Social Science Scholarship Career

0 (ការណាត់ជួប)

You Sokunpanha

Scholarship Entrepreneurship Career

0 (ការណាត់ជួប)

LONG KIM KHORN

Social Science Scholarship Entrepreneurship Career

1 (ការណាត់ជួប)

Asisah Man

Social Science TVET Career

0 (ការណាត់ជួប)

Vorn Makara

Scholarship TVET Career

0 (ការណាត់ជួប)

Meas Sinal

STEM Entrepreneurship TVET

1 (ការណាត់ជួប)

Bronh Sopheana

Scholarship TVET Career

2 (ការណាត់ជួប)

Ravy P. Phom

Social Science Scholarship Career

1 (ការណាត់ជួប)

វណ្ណ សោភ័ណ្ឌ VAN Sophorn

TVET Career

0 (ការណាត់ជួប)

ផន សុខភួង

Social Science Scholarship TVET

5 (ការណាត់ជួប)

Cheng Mengchou

Social Science Scholarship

1 (ការណាត់ជួប)

Yean Reaksmey

Scholarship Career

0 (ការណាត់ជួប)

ស្រី សុភ័ក្រ្ត

TVET Career

1 (ការណាត់ជួប)

PECH Pisey

Social Science Scholarship

1 (ការណាត់ជួប)

ទុយ​ មុនីរ៉េត

TVET Career

0 (ការណាត់ជួប)