• ជួបគ្នា

  • ជជែកពិភាក្សា

  • ស្វែងរកវិធីសាស្រ្ត និងដំណោះស្រាយ

  • អនុវត្ត

Khun Pisey

Entrepreneurship Career

0 (ការណាត់ជួប)

THLANG Si Kheng

Social Science Scholarship Entrepreneurship

0 (ការណាត់ជួប)

Dr. Kea Bora

Entrepreneurship Career

2 (ការណាត់ជួប)

Ngeth Chou

Entrepreneurship Career

3 (ការណាត់ជួប)

Cham Bunthet

Social Science Scholarship Entrepreneurship

0 (ការណាត់ជួប)

Sina Nheb

Entrepreneurship Career

0 (ការណាត់ជួប)

Thy Heang

Social Science Scholarship Entrepreneurship Career

3 (ការណាត់ជួប)

Sochea Hong

Social Science Entrepreneurship TVET Career

0 (ការណាត់ជួប)

You Sokunpanha

Scholarship Entrepreneurship Career

0 (ការណាត់ជួប)

LONG KIM KHORN

Social Science Scholarship Entrepreneurship Career

2 (ការណាត់ជួប)

Meas Sinal

STEM Entrepreneurship TVET

1 (ការណាត់ជួប)

Mengkiang Srun

Entrepreneurship Career

0 (ការណាត់ជួប)