• ជួបគ្នា

  • ជជែកពិភាក្សា

  • ស្វែងរកវិធីសាស្រ្ត និងដំណោះស្រាយ

  • អនុវត្ត

NGIN Lyda

Scholarship Career

1 (ការណាត់ជួប)

LY Pheareak

Social Science Scholarship

1 (ការណាត់ជួប)

Sotheara Yoeurng

Social Science Scholarship Career

0 (ការណាត់ជួប)

You Sokunpanha

Scholarship Entrepreneurship Career

0 (ការណាត់ជួប)

LONG KIM KHORN

Social Science Scholarship Entrepreneurship Career

2 (ការណាត់ជួប)

Vorn Makara

Scholarship TVET Career

0 (ការណាត់ជួប)

Bronh Sopheana

Scholarship TVET Career

2 (ការណាត់ជួប)

Ravy P. Phom

Social Science Scholarship Career

1 (ការណាត់ជួប)

ផន សុខភួង

Social Science Scholarship TVET

5 (ការណាត់ជួប)

Cheng Mengchou

Social Science Scholarship

1 (ការណាត់ជួប)

Yean Reaksmey

Scholarship Career

3 (ការណាត់ជួប)

PECH Pisey

Social Science Scholarship

1 (ការណាត់ជួប)

Ou Ritthy

STEM Social Science Scholarship TVET Career

39 (ការណាត់ជួប)