ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅប្រទេសឥណ្ឌា

ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅប្រទេសឥណ្ឌា

1. ភាពខុសគ្នារវាងវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា (អាយធី)

2. ហេតុអ្វីបានជ្រើសរើសមុខវិជ្ចាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ហើយហេតុអ្វីទៅរៀននៅប្រទេសឥណ្ឌា?

3. គន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា

4. ជម្រើសការងារសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

 

-  ការពិភាក្សារៀបចំនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី២៤ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

-  ម៉ោង៖ ០៣ ដល់០៤ រសៀល

-  តាមរយៈ ZOOM registration: https://bit.ly/3mCKPgh

 

សួរមួយ #SourMouy មានក្តីសោមន្សរីករាយ និងសូមថ្លែងអំណរគុណលោក Tea Sokhomoliyuth លោក Ny Garin និង លោក Te Kimseng ដែលជាអតីតនិស្សិតផែ្នក វិទ្យា សាស្រ្តកុំព្យូទ័រនៅប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងការឆ្លៀតពេលដ៏មមារញឹកពីការងារ ដើម្បីជួយចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៌ដល់បងប្អួន ក្នុងបុព្វហេតុជួយជំរុញជនធានមនុស្សផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត។

ចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម