«សួរមួយ»នឹងចែករំលែកពីគន្លឹះដើម្បីទទួលបានអារូបករណ៍និងឱកាសការងារដល់យុវជនខេត្តបាត់ដំបង

«សួរមួយ»នឹងចែករំលែកពីគន្លឹះដើម្បីទទួលបានអារូបករណ៍និងឱកាសការងារដល់យុវជនខេត្តបាត់ដំបង

អ្នកសម្របសម្រួលរបស់វេទិការអនឡាញ៍ «សួរមួយ» លោក​ សុគ្រី ​នឹងចូលរួមជាមួយកម្មវីបាខែម ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញនិងចែករំលែកពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់វេទិការអនឡាញ៍សួរមួយ ក៏ដូចជាស្វែងរកឱកាសផ្សេងៗតាមរយៈសួរមួយ ដល់សិស្សនិស្សិតនិងយុវជន។ ការធ្វើបទបង្ហាញនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍នឹងធ្វើឡើងនៅ ១៧-១៨ វិច្ឆិកាខាងមុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ ឌូវី​ (ទីតាំងរំចេក)​​​​ ខេតបាត់ដំបង។ ចង់ដឹងពីវេទិការអនឡាញ៍សួរមួយបន្ថែមដែរឬទែ? សូមកុំភ្លេចចូលរួមការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ សុគ្រី ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីវេទិការអនឡាញ៍«សួរមួយ»

 

ចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម