ជួយ​យុវជន​ឲ្យ​ជោគជ័យគឺ​មានន័យថាជួយ​សង្គម​ឲ្យ​ជោគជ័យ

ជួយ​យុវជន​ឲ្យ​ជោគជ័យគឺ​មានន័យថាជួយ​សង្គម​ឲ្យ​ជោគជ័យ

យុវជន​កម្ពុជា​មួយរូប​បាន​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​បង្កើត​វេទិកា​ប្រឹក្សា​យោបល់ «​សួរ​មួយ​» (Sour Mouy)  ដើម្បី​ជួយ​ប្រឹក្សា និង​តម្រង់ទិស​ដល់​យុវជន​កម្ពុជា​ឲ្យ​ពួកគេ​អាចមាន​លទ្ធភាព​ទទួល​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​សិក្សា ក្នុង​ការងារ ក៏ដូចជា​អាជីវកម្ម​ដែរ​។  

«​ខ្ញុំ​យល់ថា យុវជន​ដែលមាន​ចំណេះដឹង មាន​ជំនាញ មានបទពិសោធន៍ បាន​រៀនសូត្រ​ក្រៅប្រទេស និង​ធ្វើ​ការងារ​នៅ​កន្លែង​ល្អៗ​មានលទ្ធភាព​ចែករម្លែក និង​ជួយ​តម្រង់ផ្លូវ​យុវជន​ផ្សេងទៀត​ឲ្យ​ត្រូវ​ជំនាញ​។  យើង​ជួយ​សង្គម​របៀបនេះ​។ ជួយ​យុវជន​ឲ្យ​ជោគជ័យ គឺ​មានន័យថា ជួយ​សង្គម​ឲ្យ​ជោគជ័យ​»​។ លោក​ រិទ្ធីអះអាង​ដូច្នេះ​។

Full read: Thmey Thmey

 

 

 

ចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម