រថយន្តស្ទែម STEM Bus

រថយន្តស្ទែម STEM Bus

 

រថយន្ត​ស្ទែម ដែល​ជា​រថយន្ត​ចល័ត​ដែល​ពាំនាំ​យក​ជាមួយ​នូវ​ពិព័រណ៍​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និង​គណិតវិទ្យា ព្រម​ទាំង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​បញ្ជ្រាប​ការ​យល់ដឹង និង​សារប្រយោជន៍ អំពី​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និង​គណិតវិទ្យា ។​

អានព័ត៌មានលំអិតពី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

 

 

ចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម