បទសម្ភាសន៍ VOA៖ ជោគជ័យ​នៃ​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​តស៊ូ​និង​ការ​លើកទឹកចិត្ត

បទសម្ភាសន៍ VOA៖ ជោគជ័យ​នៃ​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​តស៊ូ​និង​ការ​លើកទឹកចិត្ត

និស្សិត​ស្ត្រី​ខ្មែរ​មកពីខេត្តភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាម្នាក់​ដែល​ទើប​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​ច្បាប់​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ កញ្ញា ណាំ សកុណា​ បានមានប្រសាសន៍តាមរយៈ បទសម្ភាសន៍ជា VOA ថា៖ ការមានក្តីស្រមៃនិង គោលដៅជាក់លាក់មួយ ហើយការតស៊ូរខ្លួនឯង ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារ ជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យនៅក្នុជីវិត។

សូមស្តាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរបស់ VOA និង កញ្ញា ណាំ សកុណា៖ បទសម្ភាសន៍ VOA៖ ជោគជ័យ​នៃ​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​តស៊ូ​និង​ការ​លើកទឹកចិត្ត

ចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម