អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាន (news literacy) របស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA Khmer

អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាន (news literacy) របស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA Khmer

អក្ខរកម្មសារព័ត៌មានរបស់ VOA Khmer #NewsLiteracy

នេះ​ជា​សេចក្តីផ្តើម​នៃ​កម្រង​សេចក្ដី​រាយការណ៍​ស្តីអំពី «អក្ខរកម្ម​សារព័ត៌មាន» ឬ News Literacy ​ដែល​មាន​៦មេរៀន។ មេរៀន​ទាំងនេះ ផ្ដល់​នូវ​វិធី​កំណត់​ប្រភព​ព័ត៌មាន​ពិត និង​គួរ​ឲ្យ​ជឿ​ជាក់ ហើយ​នឹង​បង្ហាញ​វិធី​បែង​ចែក​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ព័ត៌មាន​និង​មតិ​បុគ្គល។ កម្រង​សេចក្ដី​រាយការណ៍​នេះ ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​ដោយ​មាន​កិច្ចសហការ​រវាង​កម្មវិធី​ VOA រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស និង​ដេប៉ាតឺម៉ង់​វិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុង​រដ្ឋ​ New York សហរដ្ឋ​អាមេរិក៕

  1. មេរៀន​ទី១៖ ព័ត៌មាន​ពិត​ និង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ https://khmer.voanews.com/a/4598494.html
  2. មេរៀនទី២៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ឯករាជ្យភាព និងការទទួលខុសត្រូវ https://khmer.voanews.com/a/4598495.html
  3. មេរៀនទី៣៖ ការរាយការណ៍អំពីការពិត https://khmer.voanews.com/a/4598498.html
  4. មេរៀនទី៤៖ តុល្យភាព និងភាពមិនលំអៀង https://khmer.voanews.com/a/4598514.html
  5. មេរៀន​ទី៥៖ គុណភាព​នៃ​សេចក្ដី​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន https://khmer.voanews.com/a/4598506.html
  6. មេរៀនទី៦៖ ព័ត៌មាន និងបណ្ដាញសង្គម https://khmer.voanews.com/a/4598507.html

ចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម